Risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een in de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet genoemd middel ter bevordering van veilig en gezond werken. Sinds 1 januari 1994 is de RI&E verplicht voor alle werkgevers.

In een RI&E laten werkgevers onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van werknemers. U dient voor elk filiaal of vestiging een aparte RI&E opstellen. Het kan voorkomen dat risico’s overeenkomen, maar er zijn ook risico's die specifiek voor die locatie gelden.

Veiligheid en gezond werken is ook voor de werknemer van belang. De werknemer kan in de RI&E aangeven welke risico's hij dagelijks ervaart op zijn werk en tevens oplossingen aandragen om die risico's te beperken.  

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert of uw organisatie beschikt over een actuele RI&E. Wees alert dat bij veranderingen van werkprocessen en/of werkomgeving de RI&E ook aangepast dient te worden.

Dienstverlening Obra

Obra helpt om de specifieke risico’s in kaart te brengen. Onze bedrijfsartsen analyseren deze risico's. In het plan van aanpak staan zowel de onderzoekresultaten als de te treffen maatregelen om geconstateerde risico's te verkleinen of weg te nemen.

Met de RI&E van Obra krijgen werkgevers een hulpmiddel waarmee ze hun verzuimbeleid kunnen vormgeven.


Objectief oordeel

De RI&E dient een objectief beeld te geven van de actuele veiligheidsrisico’s binnen een organisatie. U mag zelf een RI&E opstellen, maar dan dient deze formeel getoetst te worden door een deskundige. Vandaar dat veel organisaties ervoor kiezen om de uitvoering van de RI&E extern te beleggen.

Risico inventarisatie

De wetgever heeft de meest voorkomende arbeidsrisico’s als verplichte items voor het RI&E gesteld. Een organisatie kan specifieke arbeidsrisico’s hebben, het is raadzaam om alle arbeidsrisico’s mee te nemen en niet alleen de wettelijk verplichte. Voor veel branches zijn arbocatalogi opgesteld, waar specifieke arbeidsrisico’s worden beschreven.

Fysieke werkplek

Denk hierbij aan het klimaat van het gebouw waar gewerkt wordt, maar ook aan zaken als verlichting.

Bouwkundige, installatie en organisatieaspecten (BIO).

Brandveiligheid en nooduitgangen zijn voor de hand liggende onderwerpen. Maar er dient ook beoordeeld te worden hoe de calamiteitenprocedure binnen uw organisatie werkt, is er bedrijfshulpverlening etc.

Beeldschermwerk

Veel fysieke klachten van werknemers zijn te relateren aan werken op de computer. Vandaar dat dit een apart onderwerp is in de RI&E. De werkplekken worden beoordeeld, maar ook of de organisatie aandacht besteed aan de werkhouding van haar werknemers.

Psychosociale arbeidsbelasting

Burn-out is een vaak voorkomend mentaal gezondheidsprobleem bij werknemers in alle organisaties. In de RI&E worden werknemers ondervraagd over de psychosociale arbeidsomstandigheden. De wettelijk verplichte onderdelen zijn: werkdruk (oorzaken), werkstress, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie, pesten.

Fysieke arbeidsbelasting

Veel tillen, duwen en ander fysiek werk leidt vaak, in combinatie met verkeerde houding, tot een hoog arbeidsrisico. Middels de RI&E worden deze onderzocht en in kaart gebracht.

Waarom een RI&E?
Volledig uitsluiten van arbeidsrisico’s is onmogelijk, maar u kunt er wel alles aan doen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Betere arbeidsomstandigheden betalen zich immers terug in lager verzuim. De RI&E is daarbij van cruciaal belang: Niet omdat het wettelijk moet, maar omdat het beter is voor uw werknemers en voor u als werkgever.