Begeleiding tijdens verzuimperiode

Obra helpt u om weer duurzaam aan de slag te gaan

Tijdens uw verzuimperiode begeleiden wij u op motiverende wijze en met menselijke maat. Niet omdat het moet, maar omdat we écht geloven dat herstellen en werken in veel gevallen hand in hand gaan. Werken biedt namelijk veel meer dan alleen inkomen. Het biedt uitdaging, sociale contacten, structuur, zinvolle tijdsbesteding en ontwikkeling. 

Vanaf het moment van ziekmelding begeleiden de specialisten van Obra u. Doel van onze begeleiding is dat u, rekening houdend met uw mogelijkheden, op een duurzame manier uw werk kan hervatten.

Tijdens uw verzuimperiode heeft u contact met uw leidinggevende én een Obra specialist. Dat kan de bedrijfsarts zijn, maar ook een niet-bedrijfsarts aan wie de bedrijfsarts taken delegeert. De gegevens rondom uw gezondheid worden niet gedeeld met uw werkgever of iemand anders. Wel zal de Obra specialist de condities waaronder het werk hervat kan worden delen met uw leidinggevende.


Het eerste contact

Na uw ziekmelding neemt een Obra specialist contact met u op en bespreekt uw situatie.  Belangrijkste eerste vraag is de verwachte hersteltermijn. Op basis van de verzuimoorzaak en de verwachte hersteltermijn wordt de begeleiding vormgegeven. 

Verzuimbegeleiding

Indien de verwachting is dat u niet snel herstelt dan volgt er een gesprek om uw mogelijkheden en beperkingen beter in beeld te brengen. De Obra specialist stelt u dan vragen zoals: 

 • Wat doet u nu om te herstellen?
 • Heeft u er hulp bij nodig en waar moet die hulp uit bestaan?
 • Op welke termijn en hoe kunt u weer aan het werk?

Kunt u langere tijd of niet volledig werken?

Indien u langere tijd niet kunt werken of niet volledig kan werken, dan volgt er een gesprek tussen u en de Obra specialist.  Doel van dit gesprek is bepalen hoe we u het beste kunnen helpen bij de re-integratie.  De Obra specialist stelt u vragen zoals:

 • Wat uw werkzaamheden inhouden
 • Wat uw medische situatie en de verwachting is voor herstel
 • Wat u nog wél kunt en wat dat betekent voor de uitvoering van uw werk nu en, afhankelijk van prognose en herstel, op langere termijn
 • Wat het einddoel van de re-integratie zal zijn
 • Wanneer het einddoel te verwachten valt en hoe dat einddoel te bereiken is.

Altijd met het doel om samen met u in kaart te brengen wat er aan de hand is en wat dat betekent voor uw werk. 

Probleemanalyse en plan van aanpak

Na het gesprek worden de niet-medische afspraken vastgelegd in een zogenaamde Probleemanalyse en eventueel een werkhervattingsadvies. Deze documenten worden gedeeld met u en uw werkgever.
Deze documenten vormen het uitgangspunt voor een plan van aanpak voor re-integratie dat u samen met uw werkgever opstelt.

Als het nodig is maken we vervolgafspraken om te kijken of alles volgens plan verloopt. 

Medische gegevens en privacy

Uw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld. Medische gegevens delen we nooit met uw werkgever.
Als er ook informatie nodig is van uw behandelaar vragen we u een machtiging te tekenen, zodat we daarmee medische informatie kunnen opvragen bij uw behandelaar. Ook kunnen we u adviseren over te volgen behandelingen en eventueel daar naar doorverwijzen.

Rechten en plichten bij verzuim

Meer informatie over uw rechten en plichten rondom verzuim vindt u in het verzuimprotocol van uw werkgever en op de site van UWV: www.uwv.nl

Meest gestelde vragen:
 • Hoe beschermt Obra mijn persoonlijke gegevens?

  Obra doet haar uiterste best om uw persoonlijke gegevens te beschermen. In ons privacy reglement staat beschreven welke maatregelen en procedures we hanteren om uw privacy te beschermen.

  U kunt ons privacy reglement opvragen door een e-mail te sturen aan: compliance@obraservices.nl

 • Kan ik een second opinion aanvragen?Wanneer u twijfels heeft over het advies van de Obra bedrijfsarts kunt u een second opinion aanvragen.

  Een andere bedrijfsarts, niet werkzaam bij Obra, geeft dan een onafhankelijk advies voorzien van een onderbouwing. Een second opinion is niet voor iedere situatie passend. Soms zijn er andere mogelijkheden om te bepalen of de bedrijfsarts juist heeft gehandeld.

  Obra maakt voor second opinions gebruik van de LPBSO (Landelijke pool bedrijfsartsen second opinion). De beslishulp van de LPBSO helpt u bij de afweging of een second opinion passend is.
 • Wat gebeurt er als ik me ziek meld?

  Zo snel mogelijk na uw ziekmelding neemt iemand van Obra contact met u op. In principe betreft dit een vrij kort gesprek om te inventariseren hoe lang u verwacht te verzuimen.

  Als blijkt dat uw verzuim waarschijnlijk langer dan een paar dagen zal duren, wordt er contact met u opgenomen. In een uitgebreid gesprek met u wordt ingaan op alles wat relevant is omtrent uw verzuim. Samen met u wordt waar mogelijk een concept re-integratie afspraak gemaakt. Alle informatie en de concept re-integratie afspraak wordt getoetst door de bedrijfsarts. Daarna ontvangen u en uw leidinggevende een probleemanalyse en waar mogelijk een re-integratie advies.

 • Krijg ik een vast contactpersoon bij Obra?Een Obra specialist, aan wie de bedrijfsarts taken delegeert, wordt u vaste aanspreekpunt.
 • Kan ik mijn dossier inzien?

  U kunt altijd een verzoek indienen om uw dossier in te zien.

  Stuur hiervoor een mail aan contact@obraservices.nl met het verzoek onder vermelding van:
  - Uw (ex) werkgever
  - Uw naam en voorletters
  - Uw contactgegevens

  Dossier ten behoeve van WIA aanvraag

  Bent u langer dan 92 weken ziek dan ontvangt u automatisch een afschrift van uw medisch dossier ten behoeve van uw WIA aanvraag.  

  De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) voorziet in een uitkering aan werknemers waarbij is vastgesteld dat zij meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn.

Rechten en plichten

Tegenover het recht op loondoorbetaling bij ziekte is er de plicht om alles te doen om zo snel mogelijk te re-integreren.

GA NAAR WEBSITE UWV